zaterdag 16 maart 2013

Dubbel boekhouden is fantastisch!

Boekhouden heeft een stoffig en saai imago. Ik kan me er iets bij voorstellen, aangezien zeker voor grote bedrijven de boekhoudregels uitermate complex en specialistisch zijn. Gesprekken tussen specialisten zijn voor leken niet te volgen. Ik ben er absoluut geen expert in en heb ook geen enkele behoefte het te zijn. Maar de basisbegrippen van het boekhouden vormen een prachtige tool om na te denken over je financiën. Het is niet voor niks dat in de basis dubbel boekhouden al ongewijzigd wordt gebruikt sinds het Italië van de 15e eeuw. Mijn advies is dan ook om mogelijke aversie tegen boekhouden te onderdrukken en het kind niet met het badwater weg te gooien.

De basisbegrippen zijn: 
- Activa: bv huis, spaarrekening of aandeel
- Passiva: bv hypotheek, roodstaan op hypotheek of een openstaande rekening
- Eigen vermogen: som van alle activa minus alle passiva
- Inkomsten: bv salaris, rente ontvangen op spaarrekening, dividend ontvangen op aandelen
- Uitgaven: bv boodschappen, hypotheekrente te betalen op hypotheek.

De eerste 3 begrippen (activa, passiva, eigen vermogen) zijn "voorraad" grootheden. Ze geven de toestand op een bepaald tijdstip weer. De laatste 2 begrippen (inkomsten, uitgaven) zijn "stroom" grootheden. Ze geven aan hoeveel er binnengestroomd en uitgestroomd is gedurende de lopende boekhoudperiode. 

De centrale waarheid van het boekhouden is dat dat Activa = Passiva + Eigen Vermogen. Dit is altijd waar. Het verschil tussen Inkomsten & Uitgaven in een bepaalde periode noemen we winst (of verlies wanneer het negatief is).
 
Elke gebeurtenis met een financiële impact zorgt voor een 2 tal veranderingen in de bovenstaande 5 categorieën. Bijvoorbeeld het ontvangen van salaris leidt meer inkomsten, maar ook tot een hogere banksaldo (= meer activa). Het feit dat er altijd 2 "boekingen" zijn is de reden van de naam "dubbel boekhouden". Het bijhouden van al deze gebeurtenissen gebeurt in het grootboek.

Om alle categorieën bij elkaar te kunnen optellen en aftrekken moet alles uit gedrukt worden in bedragen. Dit proces heet waarderen. Waarderen is het proces van een geldwaarde toekennen aan gebeurtenis. Waarderen is vaak een kunst. Voor grote bedrijven bestaan er regels & standaarden waar men zich aan moet houden. In je privé-boekhouding mag je je eigen waarderingsregels verzinnen die het best passen bij je doel.

Als alle gebeurtenissen verwerkt zijn geeft dit de mogelijkheden om een drietal belangrijke rapporten te maken. De balans, de resultatenrekeningen en het kasstroomoverzicht. 
- De balans geeft een overzicht voorraadgrootheden op de balansdatum. De balans is een overzicht van alle bezittingen (activa), verplichtingen (passiva) en het eigen vermogen op een bepaalde datum. 
- De resultatenrekening geeft het overzicht van alle stroomgrootheden (inkomsten en uitgaven) gedurende een bepaalde periode. 
- Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de geldstromen gedurende een bepaalde periode.

Mocht je je financiële situatie willen veranderen dan kan het goed zijn om na te denken wat de gevolgen zijn van beslissingen op elk van deze drie rapporten. Geen opmerkingen:

Een reactie posten